Uprawnienia i ulgi

Uprawnienia

Uchwała nr VIII/110/15 Rady Miasta Opole w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola.

Uchwała nr VIII/112/15 Rady Miasta Opole w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola.

Uchwała NR XLVIII/967/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola oraz uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola.

Uchwała NR XLVII/918/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola.

Dla właściciela/współwłaściciela
samochodu osobowego
(w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym)
bezpłatne przejazdy w każdy piątek
w godz. 6:00 – 23:59
(oraz w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września).

 

Warunek: posiadanie przy sobie w trakcie przejazdu dowodu rejestracyjnego wraz z ważnym badaniem technicznym samochodu osobowego, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę.

 

Przejazd z rowerem w autobusie

dozwolony jest w miejscach oznaczonych piktogramem
w dni robocze z wyłączeniem godzin:
6.00 – 9.00 i 13.00 – 17
.00
w dni wolne od pracy bez ograniczeń godzinowych

ikona roweru na niebieskim tle

WARUNEK: umieszczenie roweru w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierowcy autobusu i nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu. Pasażer zobowiązany jest również do unieruchomienia roweru podczas trwania całego przejazdu poprzez zabezpieczenie go przed przemieszczeniem, przewróceniem lub przechyleniem. Za przewóz roweru Pasażer nie wnosi opłaty.
UWAGA: pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych i oznaczonych znakami graficznymi miejsc mają osoby niepełnosprawne, starsze lub o ograniczonej zdolności ruchowej, poruszające się na wózkach inwalidzkich, z dzieckiem w wózku dziecięcym. Pozostali pasażerowie zobowiązani są do zwolnienia oznaczonych miejsc na każde żądanie osoby uprawnionej. Pasażer z rowerem zobowiązany jest wejść do autobusu jako ostatni.

 
I. BILETY OKRESOWE

Korzystanie z linii pokrywających się.

Posiadacze biletów okresowych trasowanych na określoną linię mogą korzystać z przywileju jazdy autobusami innych linii, niż oznaczona na wykupionym bilecie, po fragmentach pokrywających się z nią tras.

II. BILETY JEDNORAZOWE WEWNĄTRZSTREFOWE

Obowiązują wewnątrz strefy pozamiejskiej. Przejazd na podstawie ww. biletów odbywa  się  na  liniach   wybiegających poza   granice    administracyjne   Opola, a wsiadanie i wysiadanie pasażerów następuje na przystankach usytuowanych poza granicami administracyjnymi miasta.

III. ZASADY TARYFOWE NA WYBRANYCH LINIACH

LINIA 8

Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego w ramach dwóch kursów na trasie:

  • Ochodze – Polska Nowa Wieś/Wawelno (koniec kursu) i powrót Wawelno/PNW – Opole.
  • Polska Nowa Wieś/Wawelno – Ochodze (koniec kursu) i powrót Ochodze – Opole.
  • Opole – Polska Nowa Wieś/Wawelno (koniec kursu) i dojazd z PNW/Wawelna do Ochódz.
  • Opole – Polska Nowa Wieś (koniec kursu) i dojazd z PNW do Domecka.

LINIA 11

Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego lub przesiadkowego od centrum do przystanku „Grudzice – Pętla” i możliwość kontynuacji podróży aż do przystanku „Prosta”.

LINIA 15

  • Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego lub przesiadkowego od przystanku „Prószkowska – Postępu” przez przystanek „Winów – Szkolna” i dalej w kierunku Centrum.
  • Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego lub przesiadkowego od centrum do przystanku „Winów – Szkolna” i możliwość kontynuacji podróży aż do przystanku „Krapkowicka – Szkolna”.

LINIA 10

  • Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego lub przesiadkowego od przystanku „Kolonijna” przez przystanek „Drobiarska – Częstochowska – Pętla” i dalej w kierunku Centrum.
  • Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego lub przesiadkowego od centrum do przystanku „Częstochowska – Drobiarska – Pętla” i możliwość kontynuacji podróży aż do przystanku „Górna – Częstochowska”.

LINIA 80, 8, 12

Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego na trasie:

  • Przejazd autobusem linii 80 na trasie: Pucnik/Domecko – „Dambonia – Pętla” i dalej kontynuacja podróży autobusami linii 8/12 na trasie: „Dambonia – Pętla” – „Grotowice – Pętla”.
  • Przejazd autobusem linii 8/12 na trasie: „Grotowice – Pętla” – „Dambonia – Pętla” i dalej kontynuacja podróży autobusami linii 80 na trasie: „Dambonia – Pętla” – Domecko/Pucnik.

LINIA 25

Jest linią okólną (posiada tylko jedną pętlę) i przejazd na całej długości trasy: „Prószkowska – Politechnika – Pętla” do „Prószkowska – Politechnika – Pętla” odbywa się na podstawie jednego biletu.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy pasażerowie posługujący się biletami okresowymi, posiadają uprawnienie do jazdy autobusami innych linii po odcinkach trasy, pokrywających się z linią wskazaną na zakupionym bilecie okresowym.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z biletów ulgowych lub bezpłatnych przejazdów są polskie dokumenty urzędowe.

Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola.

Ulgi

Ulga ustawowa 100%Wymagane dokumenty
posłowie i senatorowie.legitymacja poselska lub senatorska
inwalidzi wojenni i wojskowi oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoksiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej
przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym lub niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub znacznego stopnia niepełnosprawnościksiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej, którym towarzyszy przewodnik
Ulga gminna 100%Wymagane dokumenty
dzieci do lat 4,dokument stwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oświadczenie towarzyszącego opiekuna,
osoby niepełnosprawne zaliczone do I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności i towarzyszący im przewodnicy lub opiekunowie,ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
osoby niewidome, ociemniałe, głuche i głuchonieme zaliczone do II grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy, z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu stanu narządu wzroku, słuchu lub mowy oraz towarzyszący im przewodnicy lub opiekunowie.ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy, lub zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub słuchu (symbol niepełnosprawności: 04 O, 03 L, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoby korzystające z uprawnień na podstawie dokumentu bez zdjęcia, winny posiadać przy sobie inny dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość,
dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do dnia rozpoczęcia nauki zgodnie z Ustawą o systemie oświaty wraz z towarzyszącym im opiekunem; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do dziennych ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków terapii zajęciowej i z powrotem, ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o niepełnosprawności wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz skierowanie do ośrodka określające termin i miejsce planowanych zajęć rehabilitacyjnych lub terapeutycznych
osoby niepełnosprawne nie wymienione w punktach 2 - 4 uczęszczające do dziennych ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków terapii zajęciowej; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do ośrodka i z powrotem,ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, lub zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz skierowanie do ośrodka, określające termin i miejsce planowanych zajęć rehabilitacyjnych lub terapeutycznych. Osoby korzystające z uprawnień na podstawie dokumentu bez zdjęcia, winny posiadać przy sobie inny dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość,
dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niedostosowana społecznie objęta kształceniem specjalnym na podstawie Ustawy o systemie oświaty wraz z towarzyszącym im opiekunem; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do miejsca kształcenia, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem,dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby oraz jej uprawnienia:
a) przy przejazdach do miejsca kształcenia aktualna legitymacja szkolna lub przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych wydana przez placówkę oświatową według wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra lub ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, lub zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
b) przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej wraz z dokumentem, o którym mowa w ppkt a), wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej,
osoby, które ukończyły 70 lat,dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość,
osoby, którym nadano tytuły: „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” lub „Honorowy Obywatel Miasta Opola”,legitymacja wydana przez przewodniczącego Rady Miasta Opola,
umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej.legitymacja służbowa lub książeczka wojskowa.
osoby posiadające w trakcie przejazdu dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego są właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym, korzystający z przejazdów w każdy piątek tygodnia w godzinach: 6:00 – 23:59 oraz w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj.; 22 września każdego roku. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę,do okazania podczas przejazdu dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym samochodu osobowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1371)Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1371), okazana łącznie z dowodem stwierdzającym tożsamość.

Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola

Ulga ustawowa 50%Wymagane dokumenty
studenci (studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie)legitymacja studencka, której wzór określa rozporządzenie właściwego ministra,
kombatancizaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień,
weterani poszkodowanilegitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta – rencisty, lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień, wydanym przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe
Ulga gminnaWymagane dokumenty
dzieci od 4 roku życia aż do dnia rozpoczęcia nauki w szkole podstawowejdokument potwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oświadczenie towarzyszącego opiekuna,
dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,aktualna legitymacja szkolna lub przedszkolna wydana przez placówkę oświatową według wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra,
emeryci i renciści,dowód osobisty emeryta/rencisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z imienną legitymacją potwierdzającą status emeryta/rencisty lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień, wydanym przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe,
uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia (Od dnia 01.11.2017 r. uprawnieni są do korzystania z biletów ulgowych w cenie biletów dla osób uprawnionych do korzystania ulgi ustawowej 50%).legitymacja doktoranta, której wzór określa rozporządzenie właściwego ministra

Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola

Ulga ustawowa 100%Wymagane dokumenty
posłowie i senatorowielegitymacja poselska lub senatorska.
inwalidzi wojenni i wojskowi oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoksiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej.
przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym lub niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub znacznego stopnia niepełnosprawnościksiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej, którym towarzyszy przewodnik

Osoby uprawnione do korzystania z ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola

Ulga ustawowa 50%Wymagane dokumenty
studenci (studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie)legitymacja studencka, której wzór określa rozporządzenie właściwego ministra
kombatancilegitymacja lub zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień.
weterani poszkodowanilegitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta - rencisty lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień, wydanym przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe

Osoby korzystające z uprawnień podczas przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola

UprawnienieWymagane dokumenty
dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życiaaktualna legitymacja szkolna lub przedszkolna wydana przez placówkę oświatową według wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra,
osoby, które ukończyły 70 lat,dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość,
osoby niepełnosprawne zaliczone do I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawnościważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
dzieci do lat 6dokumentem stwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, aktualna legitymacja przedszkolna lub szkolna wydana przez placówkę oświatową według wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku oświadczenie towarzyszącego dziecku opiekuna
emeryci i renciści (wyłącznie bilety okresowe wewnątrzstrefowe)dowód osobisty emeryta/rencisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z imienną legitymacją potwierdzającą status emeryta/rencisty lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień, wydanym przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe,
osoby posiadające w trakcie przejazdu dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego są właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym, korzystający z przejazdów w każdy piątek tygodnia w godzinach: 6:00 – 23:59 oraz w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj.; 22 września każdego roku. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę,do okazania podczas przejazdu dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym samochodu osobowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym
Translate »