Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi

Projekt pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi swym zakresem obejmuje następujące działania:

  1. Zakup 6 autobusów elektrycznych, akumulatorowych MAXI oraz 2 przegubowych autobusów elektrycznych akumulatorowych MEGA18, dostosowanych do dwóch systemów ładowania – szybkiego w technologii plug–in oraz szybkiego z wykorzystaniem ładowarki pantografowej. Autobusy będą w całości niskopodłogowe z rampą dla wózków i miejscem dla wózka, gwarantując możliwość podróżowania osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, będą posiadały system zapowiedzi głosowych dla pasażerów niewidomym i niedowidzących oraz tablice kierunkowe dostosowane do potrzeb osób niedowidzących.
  2. Budowę pantografowej stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o mocy 300 kW na przystanku krańcowym Pużaka-Pętla oraz nadzór nad realizacją tej inwestycji.
  3. Zakup, instalację i montaż ładowarek zajezdniowych.
  4. Zakup, instalację i montaż 4 szt. dwustanowiskowych ładowarek typu plug-in, na zajezdni autobusowej MZK.
  5. Zakup 1 szt. mobilnej ładowarki serwisowej plug-in wolnego, usprawniającej doładowywanie akumulatorów w autobusach w trakcie wykonywania ich drobnych napraw oraz innych czynności takich jak np. sprzątanie.
  6. Promocja projektu.
  7. Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego
w Opolu. Dzięki zaplanowanym w ramach inwestycji działaniom realizowane będą następujące cele pośrednie:

  • zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach oraz poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa poprzez promowanie i podnoszenie jakości transportu publicznego oraz zachęcanie mieszkańców do przesiadania się z indywidualnych środków transportu do tych publicznych;
  • ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko: redukcja / minimalizacja oddziaływania hałasu z transportu publicznego dzięki zastosowaniu cichych napędów elektrycznych, redukcja /minimalizacja zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie zeroemisyjnego napędu elektrycznego, a w konsekwencji zmniejszenie niskich emisji z transportu publicznego,
  • realizacja przedsięwzięcia w zakresie rozwoju transportu zbiorowego wynikającego z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola.

Wszystkie cele projektu zostały sformułowane na podstawie analizy potrzeb mieszkańców Opola, wymogów stawianych organizatorom publicznego transportu zbiorowego w zakresie niskoemisyjności komunikacji miejskiej oraz planu zrównoważonego transportu przyjętego przez wnioskodawcę. Wszystkie planowane działania inwestycyjne są ściśle powiązane ze zidentyfikowanymi celami i przyczynią się do ich osiągnięcia w zakładanym stopniu.

Nr umowy o dofinansowaniePOIS.11.04.00-00-0011/22-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie31.03.2023 r.
FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Beneficjent projektuMiejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o.
Wartość projektu ogółem36 242 890,59 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych29 411 764,71 PLN
Wartość dofinansowania25 000 000,00 PLN
Okres realizacji projektu23.05.2022 r. – 31.12.2023 r.

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o., jako realizator projektu pn.:Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ. Więcej informacji.