Kontrola dokumentów przewozu

KONTROLA DOKUMENTÓW PRZEWOZU
Opłatę za przejazd środkami MZK Sp. z o.o. w Opolu pasażer wnosi poprzez:
1) skasowanie biletu podlegającego kasowaniu niezwłocznie po wejściu do autobusu lub niezwłocznie po jego zakupie w biletomacie w autobusie.
2) zakup biletu w formie elektronicznej (bilet jednorazowy , okresowy), zgodnie z „Regulaminem Opolskiej Karty Autobusowej i Portalu Obsługi Pasażera” oraz „Regulaminem korzystania z serwisu internetowego (e-sklepu) dla Opolskiej Karty Autobusowej”
Do przejazdu środkami MZK Sp. z o.o. w Opolu uprawniają: ważny bilet i/lub dokumenty uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, wyszczególnione w zakładce Uprawnienia i ulgi.
W autobusach MZK Sp. z o.o. w Opolu prowadzone są całodobowe kontrole dokumentów przewozu. Kontrole przeprowadzane są w sposób wyrywkowy i niezapowiedziany.
Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kierowcy autobusów, kontrolerzy biletów oraz pracownicy, którzy w imieniu przewoźnika sprawują kontrolę i nadzór nad przewozami.
Podczas wykonywania czynności kontroli dokumentów przewozu, kontrolerzy biletowi posiadają identyfikatory służbowe.
Kontrolerzy biletowi upoważnieni są do monitorowania przebiegu kontroli za pomocą kamer rejestrujących obraz i dźwięk.
W sytuacji, gdy kierowca autobusu ma uzasadnione podejrzenie, że pasażer nie posiada ważnego biletu, przeprowadzana jest tzw. kontrola w locie. W takim przypadku, kierowca zawiadamia służby nadzoru, po czym blokuje kasowniki. Następnie zatrzymuje autobus w wyznaczonym miejscu, w celu umożliwienia kontrolerom wejścia do pojazdu.

OPŁATY DODATKOWE
170,00Opłata dodatkowa za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu.
136,00Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.
68,00 Ustala się opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt pojazdami MZK Sp. z o.o. w Opolu, poprzez przewożenie rzeczy wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków.
510,00Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny.

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia wezwania w kasach biletowych MZK Sp. z o.o. przy: ul. Ozimska 15, ul. Pużaka 58 (pętla autobusowa), ul. Niemodlińska 19b/15, bądź wnieść na konto Bank PeKaO S.A 57 1240 6960 1890 0000 0000 9999. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego.

Wysokość opłaty dodatkowej (tzn. 68 zł, 136 zł, 170 zł, 510 zł) obniża się o 30% pod warunkiem natychmiastowego uiszczenia wezwania do zapłaty lub w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia powstania obowiązku jej zapłaty. Do opłaty należy doliczyć wartość przejazdu (cena przysługującego biletu).

Podstawa prawna: Uchwała nr XLVII/913/21 Rady Miasta Opola

Kontakt w sprawie opłat dodatkowych tel. 77 40 23 137 ( pn – pt: 9:00 – 13:00) windykacja@mzkopole.pl

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braku ważnego dokumentu przewozu u pasażera, który odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, pasażer ten obowiązany jest pozostać w autobusie albo w innym wskazanym przez kontrolera miejscu do czasu przybycia funkcjonariusza Policji bądź innych organów porządkowych.

W szczególnych przypadkach, np. w sytuacji gdy pasażer, który nie uiścił dwukrotnie nałożonej na niego opłaty dodatkowej, po raz trzeci w ciągu roku wyłudza przejazd, sprawa kierowana jest do organów ścigania, jako wykroczenie zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy Kodeks wykroczeń, zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

 

Translate »