Kontrola dokumentów przewozu

Kontrola dokumentów przewozu
Opłatę za przejazd środkami MZK Sp. z o.o. w Opolu wnosi się poprzez: zakup biletu okresowego, skasowanie biletu jednorazowego, przesiadkowego niezwłocznie po wejściu do autobusu, zakup biletu jednorazowego u kierowcy (nie wymagającego skasowania) lub zakup biletu elektronicznego.
Do przejazdu środkami MZK Sp. z o.o. w Opolu uprawniają: ważny bilet i/lub dokumenty uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, wyszczególnione w zakładce Bilety → Ulgi biletowe.
W autobusach MZK Sp. z o.o. w Opolu prowadzone są całodobowe kontrole dokumentów przewozu przez kontrolerów biletowych. Kontrole przeprowadzane są w sposób wyrywkowy i niezapowiedziany.
Podczas wykonywania czynności kontroli dokumentów przewozu, kontrolerzy biletowi posiadają identyfikatory służbowe.
Kontrolerzy biletowi upoważnieni są do monitorowania przebiegu kontroli za pomocą kamer rejestrujących obraz i dźwięk.
Do kontroli biletów upoważnieni są również kierowcy autobusów oraz pracownicy, którzy sprawują kontrolę i nadzór nad przewozami.
W sytuacji, gdy kierowca autobusu ma uzasadnione podejrzenie, że pasażer nie posiada ważnego biletu, przeprowadzana jest tzw. kontrola w locie. W takim przypadku, kierowca zawiadamia służby nadzoru, po czym blokuje kasowniki. Następnie zatrzymuje autobus w wyznaczonym miejscu, w celu umożliwienia kontrolerom wejścia do pojazdu.

 

INNE OPŁATY
150,00Opłata dodatkowa za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu.
100,00
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.
60,00
Ustala się opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt pojazdami MZK Sp. z o.o. w Opolu, poprzez przewożenie rzeczy wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków.
450,00
Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny.
12,00Opłata manipulacyjna przysługująca przewoźnikowi.

Wysokość opłaty dodatkowej (tzn. 60 zł, 100 zł, 150 zł, 450 zł) obniża się o 30% pod warunkiem natychmiastowego uiszczenia wezwania do zapłaty lub w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia powstania obowiązku jej zapłaty.

Kontakt w sprawie opłat dodatkowych tel. 77 40 23 137 ( pn – pt, 9:00 – 13:00) windykacja@mzkopole.pl

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braku ważnego dokumentu przewozu u pasażera, który odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, pasażer ten obowiązany jest pozostać w autobusie albo w innym wskazanym przez kontrolera miejscu do czasu przybycia funkcjonariusza Policji bądź innych organów porządkowych.

W szczególnych przypadkach, np. w sytuacji gdy pasażer, który nie uiścił dwukrotnie nałożonej na niego opłaty dodatkowej, po raz trzeci w ciągu roku wyłudza przejazd, sprawa kierowana jest do organów ścigania, jako wykroczenie zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy Kodeks wykroczeń, zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Translate »