Cennik biletów

Uchwała nr VIII/111/15 Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Uchwała nr XXXVI/714/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Uchwała nr VIII/112/15 Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola.

Uchwała NR XXXVI/715/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola.

Uchwała NR XLVIII/967/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola oraz uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola.

Uchwała NR XLVII/918/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola.

Dla właściciela/współwłaściciela
samochodu osobowego
(w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym)
bezpłatne przejazdy w każdy piątek

w godz. 6:00 – 23:59
(oraz w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września).

 

Warunek: posiadanie przy sobie w trakcie przejazdu dowodu rejestracyjnego wraz z ważnym badaniem technicznym samochodu osobowego, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę.

 

Przejazd z rowerem w autobusie

dozwolony jest w miejscach oznaczonych piktogramem
w dni robocze z wyłączeniem godzin:
6.00 – 9.00 i 13.00 – 17.00
w dni wolne od pracy bez ograniczeń godzinowych

ikona roweru na niebieskim tle

WARUNEK: umieszczenie roweru w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierowcy autobusu i nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu. Pasażer zobowiązany jest również do unieruchomienia roweru podczas trwania całego przejazdu poprzez zabezpieczenie go przed przemieszczeniem, przewróceniem lub przechyleniem. Za przewóz roweru Pasażer nie wnosi opłaty.
UWAGA: pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych i oznaczonych znakami graficznymi miejsc mają osoby niepełnosprawne, starsze lub o ograniczonej zdolności ruchowej, poruszające się na wózkach inwalidzkich, z dzieckiem w wózku dziecięcym. Pozostali pasażerowie zobowiązani są do zwolnienia oznaczonych miejsc na każde żądanie osoby uprawnionej. Pasażer z rowerem zobowiązany jest wejść do autobusu jako ostatni.

 

Cennik opłat za usługi przewozowe środkami transportu MZK Sp. z o.o. w Opolu w granicach administracyjnych Opola:

BILETY MIEJSKIENUGm

JEDNORAZOWE

jednorazowy jednokrotnego kasowania miejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych
2,601,301,60
jednorazowy miejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych ważny przez 60 minut od zakupu w autobusie bez prawa do przesiadki
3,001,501,80
przesiadkowy dwukrotnego kasowania miejski uprawniający jedną osobę do przejazdu z przesiadką na liniach komunikacyjnych dziennych pod warunkiem dokonania drugiego kasowania przed upływem jednej godziny od pierwszego skasowania
3,301,651,95
dobowy miejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych przez 24 godziny od jednokrotnego skasowania lub zakupu w autobusie
9,004,505,40
jednorazowy nocny miejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych nocnych zakupiony w autobusie
3,601,801,80
weekendowy miejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów w dany weekend od piątku od godziny 19.00 do niedzieli do godziny 23.00 na wszystkich liniach komunikacyjnych zakupiony w autobusie
14,007,008,40

OKRESOWE

10 dniowy na okaziciela miejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez 10 kolejnych dni, na wszystkich liniach komunikacyjnych
44,0022,0026,40
30 dniowy na okaziciela miejski, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez 30 kolejnych dni na wszystkich liniach komunikacyjnych. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia w soboty i niedziele na liniach dziennych w okresie ważności biletu posiadającą dokument potwierdzający wiek

126,5063,2575,90
30 dniowy imienny miejski trasowany na jedną linię, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranej linii komunikacyjnej dziennej ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
63,8031,9038,30
30 dniowy imienny miejski trasowany na dwie linie, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na 2 wybranych liniach komunikacyjnych dziennych ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
77,0038,5046,20
30 dniowy imienny miejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia w soboty i niedziele na liniach dziennych w okresie ważności biletu posiadającą dokument potwierdzający wiek
88,0044,0052,80
90 dniowy imienny miejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia w soboty i niedziele na liniach dziennych w okresie ważności biletu posiadającą dokument potwierdzający wiek
235,00117,50141,00
140 dniowy akademicki imienny miejski dla studentów (studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) oraz uczestników studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 140 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z legitymacją studencką lub legitymacją doktoranta, których wzór określa rozporządzenie właściwego ministra oraz legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--175,00
150 dniowy szkolny imienny miejski dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 lat uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 150 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--230,00
wakacyjny szkolny imienny miejski dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 lat uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów w okresie od 01.07 do 31.08 danego roku na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--60,00

INNE OPŁATY
150,00Opłata dodatkowa za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu.
100,00
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.
60,00
Ustala się opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt pojazdami MZK Sp. z o.o. w Opolu, poprzez przewożenie rzeczy wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków.
450,00
Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny.
12,00Opłata manipulacyjna przysługująca przewoźnikowi.

Cennik opłat za usługi przewozowe środkami transportu MZK Sp. z o.o. w Opolu na liniach autobusowych wybiegających poza granice administracyjne Opola:

BILETY POZAMIEJSKIENUGp

JEDNORAZOWE

jednorazowy jednokrotnego kasowania pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych
3,501,75-
jednorazowy jednokrotnego kasowania szkolny pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra
--2,10
jednorazowy jednokrotnego kasowania pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna
--1,75
jednorazowy jednokrotnego kasowania pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych dla inwalidy posiadającego ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważną legitymację, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
--1,75
jednorazowy jednokrotnego kasowania pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych dla osoby, która ukończyła 70 rok życia, posiadającej dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość
--1,75
jednorazowy pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych ważny przez 60 minut od zakupu w autobusie bez prawa do przesiadki
3,701,85-
jednorazowy pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych ważny przez 60 minut od zakupu w autobusie bez prawa do przesiadki dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra
--2,20
jednorazowy pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych ważny przez 60 minut od zakupu w autobusie bez prawa do przesiadki dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna
--1,85
jednorazowy pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych ważny przez 60 minut od zakupu w autobusie bez prawa do przesiadki dla inwalidy posiadającego ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważną legitymację, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
--1,85
jednorazowy pozamiejski za przejazd jednej osoby na liniach komunikacyjnych dziennych ważny przez 60 minut od zakupu w autobusie bez prawa do przesiadki dla osoby, która ukończyła 70 rok życia, posiadającej dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość
--1,85
dobowy pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych przez 24 godziny od jednokrotnego skasowania lub zakupu w autobusie
12,006,00-
dobowy pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych przez 24 godziny od jednokrotnego skasowania lub zakupu w autobusie dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra
--7,20

OKRESOWE

30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na jedną linię, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranej linii komunikacyjnej dziennej ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
100,0050,00-
30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na jedną linię, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranej linii komunikacyjnej dziennej dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--58,50
30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na jedną linię, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranej linii komunikacyjnej dziennej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--58,50
30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na jedną linię, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranej linii komunikacyjnej dziennej dla inwalidy posiadającego ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważną legitymację, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--58,50
30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na jedną linię, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranej linii komunikacyjnej dziennej dla osoby, która ukończyła 70 rok życia, posiadającej dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość oraz legitymację imienną wydaną przez przewoźnika
--58,50
30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na dwie linie, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranych 2 liniach komunikacyjnych dziennych ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
116,0058,00-
30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na dwie linie, uprawniających jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranych 2 liniach komunikacyjnych dziennych dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--68,00
30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na dwie linie, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranych 2 liniach komunikacyjnych dziennych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--68,00
30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na dwie linie, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranych 2 liniach komunikacyjnych dziennych dla inwalidy posiadającego ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważną legitymację, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika

--68,00
30 dniowy imienny pozamiejski trasowany na dwie linie, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wybranych 2 liniach komunikacyjnych dziennych dla osoby, która ukończyła 70 rok życia, posiadającej dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość oraz legitymację imienną wydaną przez przewoźnika
--68,00
30 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia w soboty i niedziele na liniach dziennych w okresie ważności biletu posiadającą dokument potwierdzający wiek


120,0060,00-
30 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--72,00
30 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--72,00
30 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla inwalidy posiadającego ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważną legitymację, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz legitymację imienną wydaną przez przewoźnika


--72,00
30 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla osoby, która ukończyła 70 rok życia, posiadającej dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość oraz legitymację imienną wydaną przez przewoźnika
--72,00
90 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia w soboty i niedziele na liniach dziennych w okresie ważności biletu posiadającą dokument potwierdzający wiek
324,00162,00-
90 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--194,00
90 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--194,00
90 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla inwalidy posiadającego ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważną legitymację, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz legitymację imienną wydaną przez przewoźnika

--194,00
90 dniowy imienny pozamiejski uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych dla osoby, która ukończyła 70 rok życia, posiadającej dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość oraz legitymację imienną wydaną przez przewoźnika
--194,00
140 dniowy akademicki imienny dla studentów (studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie) oraz uczestników studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 140 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z legitymacją studencką lub legitymacją doktoranta, których wzór określa rozporządzenie właściwego ministra oraz legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--240,00
150 dniowy szkolny imienny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 lat uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 150 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--315,00
wakacyjny szkolny imienny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 lat uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów w okresie od 01.07 do 31.08 danego roku na wszystkich liniach komunikacyjnych ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
--90,00

Cennik opłat za usługi przewozowe środkami transportu MZK Sp. z o.o. w Opolu na liniach autobusowych przebiegających poza granicami administracyjnymi Opola:

BILETY AGLOMERACYJNENUGp

JEDNORAZOWE

jednorazowy wewnątrzstrefowy uprawniający jedną osobę do przejazdu na liniach komunikacyjnych dziennych w granicach strefy pozamiejskiej zakupiony w autobusie2,001,00-
jednorazowy wewnątrzstrefowy uprawniający jedną osobę do przejazdu na liniach komunikacyjnych dziennych w granicach strefy pozamiejskiej dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna zakupiony w autobusie--1,00

OKRESOWE

30 dniowy imienny aglomeracyjny wewnątrzstrefowy uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych wewnątrz strefy pozamiejskiej ważny z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika58,0029,00-
30 dniowy imienny aglomeracyjny wewnątrzstrefowy uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych wewnątrz strefy pozamiejskiej dla dziecka do lat 6 ważny z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka, w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, aktualną legitymacją przedszkolną lub szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku z oświadczeniem towarzyszącego mu opiekuna oraz legitymację imienną wydaną przez przewoźnika--36,00
30 dniowy imienny aglomeracyjny wewnątrzstrefowy uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych wewnątrz strefy pozamiejskiej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ważny z aktualną legitymacją szkolną wydaną przez placówkę oświatową wg wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra oraz z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika--36,00
30 dniowy imienny aglomeracyjny wewnątrzstrefowy uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach komunikacyjnych wewnątrz strefy pozamiejskiej dla emeryta lub rencisty posiadającego dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem wraz z imienną legitymacją potwierdzającą status emeryta lub rencisty lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień, wydanym przez ustawowo uprawnione organy emerytalno – rentowe oraz legitymację imienną wydaną przez przewoźnika--36,00
INNE OPŁATY
Opłata dodatkowa za przejazd w strefie pozamiejskiej bez odpowiedniego dokumentu przewozowego.150,00
Opłata dodatkowa za przejazd w strefie pozamiejskiej bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.100,00
Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt pojazdami MZK Sp. z o.o. w Opolu, poprzez przewożenie rzeczy wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków w strefie pozamiejskiej.60,00
Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu w strefie pozamiejskiej bez uzasadnionej przyczyny.450,00
Opłata manipulacyjna przysługująca przewoźnikowi z tytułu ponoszonych przez przewoźnika kosztów czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej.12,00
W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia powstania obowiązku jej zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.
Translate »