Cennik biletów

Uchwała nr XXXI/662/20 Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Opole.

Dla właściciela/współwłaściciela
samochodu osobowego
(w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym)
bezpłatne przejazdy w każdy piątek
(oraz w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września).

 

Warunek: posiadanie przy sobie w trakcie przejazdu dowodu rejestracyjnego wraz z ważnym badaniem technicznym samochodu osobowego, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę.

 

Przejazd z rowerem w autobusie

dozwolony jest w miejscach oznaczonych piktogramem
w dni robocze z wyłączeniem godzin:
6.00 – 9.00 i 13.00 – 17.00
w dni wolne od pracy bez ograniczeń godzinowych

ikona roweru na niebieskim tle

WARUNEK: umieszczenie roweru w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierowcy autobusu i nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu. Pasażer zobowiązany jest również do unieruchomienia roweru podczas trwania całego przejazdu poprzez zabezpieczenie go przed przemieszczeniem, przewróceniem lub przechyleniem. Za przewóz roweru Pasażer nie wnosi opłaty.
UWAGA: pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych i oznaczonych znakami graficznymi miejsc mają osoby niepełnosprawne, starsze lub o ograniczonej zdolności ruchowej, poruszające się na wózkach inwalidzkich, z dzieckiem w wózku dziecięcym. Pozostali pasażerowie zobowiązani są do zwolnienia oznaczonych miejsc na każde żądanie osoby uprawnionej. Pasażer z rowerem zobowiązany jest wejść do autobusu jako ostatni.

 

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE

  1. Bilety miejskie (obowiązujące w granicach administracyjnych miasta Opola)
  2. Bilety pozamiejskie (obowiązujące  na liniach autobusowych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola)
  3. Inne opłaty

 

I. BILETY MIEJSKIENU
Bilet jednorazowy miejski, jednokrotnego kasowania uprawnia jedną osobę do przejazdu jednym środkiem miejskiego transportu zbiorowego do przystanku, który obowiązuje jako ostatni na trasie dla danego kursu, na liniach dziennych. Bilet uprawnia także do dowolnej liczby przejazdów jednej osoby na liniach dziennych do 45 minut od momentu skasowania biletu. Do tego czasu wlicza się także czas oczekiwania na przesiadkę.3,00

1,50
Bilet jednorazowy nocny miejski, uprawnia jedną osobę do przejazdu jednym środkiem miejskiego transportu zbiorowego do przystanku, który obowiązuje jako ostatni na trasie dla danego kursu, na liniach nocnych. Bilet uprawnia także do dowolnej liczby przejazdów jednej osoby na liniach nocnych do 45 minut od momentu skasowania biletu. Do tego czasu wlicza się także czas oczekiwania na przesiadkę.3,801,90
Bilet 12-godzinny miejski, uprawnia jedną osobę do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego na wszystkich liniach, w tym nocnych, nie dłużej niż przez 12 godzin, licząc od momentu jego skasowania. Daje prawo do dowolnej liczby przesiadek pomiędzy środkami miejskiego transportu zbiorowego. Bilet dostępny wyłącznie w środkach miejskiego transportu zbiorowego.10,005,00
Bilet dobowy miejski, uprawnia jedną osobę do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego na wszystkich liniach, w tym nocnych, nie dłużej niż przez 24 godziny, licząc od momentu jego skasowania. Daje prawo do dowolnej liczby przesiadek pomiędzy środkami miejskiego transportu zbiorowego.10,005,00
Bilet grupowy jednorazowy miejski, uprawnia grupę maksymalnie 15 osób do przejazdu jednym środkiem miejskiego transportu zbiorowego (na liniach dziennych), w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku, który obowiązuje jako ostatni na trasie dla danego kursu. Bilet uprawnia także do przesiadki pomiędzy środkami miejskiego transportu zbiorowego, łącznie nie dłużej niż 45 minut liczonych od momentu skasowania biletu. Do tego czasu wlicza się także czas oczekiwania na przesiadkę.40,0020,00
Bilet weekendowy miejski, uprawnia jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w jeden weekend, licząc od godziny 19.00 w piątek do godziny 23.00 w niedzielę, na wszystkich liniach, w tym nocnych.16,008,00
Bilet 10-dniowy na okaziciela miejski, uprawnia posiadacza do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez 10 kolejnych dni, na wszystkich liniach, w tym nocnych.46,0023,00
Bilet 30-dniowy imienny miejski trasowany na jedną lub dwie linie, uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 30 dni na wybranych jednej lub dwóch liniach dziennych.67,0033,50
Bilet 30-dniowy imienny miejski, uprawnia jedną, wskazaną z  imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach, w tym nocnych. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia (posiadającą dokument potwierdzający wiek) w soboty i niedziele na wszystkich liniach, w tym nocnych92,0046,00
Bilet 30-dniowy na okaziciela miejski, uprawnia posiadacza do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez 30 kolejnych dni na wszystkich liniach, w tym nocnych. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia (posiadającą dokument potwierdzający wiek) w soboty i niedziele na wszystkich liniach, w tym nocnych.140,0070,00
Bilet 90-dniowy imienny miejski, uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach, w tym nocnych. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia (posiadającą dokument potwierdzający wiek) w soboty i niedziele na wszystkich liniach, w tym nocnych.257,40128,70
Bilet 150-dniowy semestralny imienny miejski, uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę – ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej nie dłużej niż do ukończenia 24 lat, studenta (studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia oraz uczestnika studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia - do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 150 dni na wybranych jednej lub dwóch liniach dziennych.----165
Bilet wakacyjny szkolny imienny miejski, uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę – ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej nie dłużej niż do ukończenia 24 lat do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku na wszystkich liniach dziennych.---60
II. BILETY POZAMIEJSKIENU
Bilet jednorazowy pozamiejski jednokrotnego kasowania, uprawnia jedną osobę do przejazdu jednym środkiem miejskiego transportu zbiorowego, w którym został skasowany bilet, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku, który obowiązuje jako ostatni na trasie dla danego kursu, na liniach dziennych albo do dowolnej liczby przejazdów jednej osoby na liniach dziennych, łącznie nie dłużej niż 60 minut liczonych od momentu skasowania biletu. Do tego czasu wlicza się także czas oczekiwania na przesiadkę.4,002,00
Bilet jednorazowy wewnątrzstrefowy, wewnątrzstrefowy uprawnia jedną osobę do przejazdu jednym środkiem miejskiego transportu zbiorowego, w którym został skasowany bilet, wyłącznie w granicach strefy pozamiejskiej.2,401,20
Bilet 12-godzinny pozamiejski, uprawnia jedną osobę do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego na wszystkich liniach, w tym nocnych, nie dłużej niż przez 12 godzin, licząc od momentu jego skasowania. Daje prawo do dowolnej liczby przesiadek pomiędzy środkami miejskiego transportu zbiorowego. Bilet dostępny wyłącznie w środkach miejskiego transportu zbiorowego14,007,00
Bilet dobowy pozamiejski uprawnia jedną osobę do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego jednej osoby na wszystkich liniach, w tym nocnych, nie dłużej niż przez 24 godziny, licząc od momentu jego skasowania. Daje prawo do dowolnej liczby przesiadek pomiędzy środkami miejskiego transportu zbiorowego.14,007,00
Bilet 30-dniowy imienny pozamiejski trasowany na jedną linię, uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 30 dni na wybranej linii.100,0050,00
Bilet 30-dniowy imienny pozamiejski, uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach, w tym nocnych. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia (posiadającą dokument potwierdzający wiek) w soboty i niedziele na liniach dziennych.120,0060,00
Bilet 30-dniowy imienny wewnątrzstrefowy uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 30 dni na wszystkich liniach, wyłącznie w granicach strefy pozamiejskiej.65,0032,50
Bilet 90-dniowy imienny pozamiejski uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 90 dni na wszystkich liniach, w tym nocnych. Bilet normalny uprawnia również do przejazdu z jedną dodatkową osobą do 18 roku życia (posiadającą dokument potwierdzający wiek) w soboty i niedziele na wszystkich liniach, w tym nocnych.340,00170,00
Bilet 150-dniowy semestralny imienny pozamiejski uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę – ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej nie dłużej niż do ukończenia 24 lat, studenta (studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia oraz uczestnika studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia – do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego przez kolejnych 150 dni na wybranych jednej lub dwóch liniach dziennych.---275,00
Bilet wakacyjny szkolny imienny pozamiejski uprawnia jedną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę – ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej nie dłużej niż do ukończenia 24 lat, do dowolnej liczby przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku na wszystkich liniach dziennych.---90,00
III. OPŁATY DODATKOWE KWOTA 100%RABAT 30%
Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozowego stanowi 50-krotność ceny normalnego jednorazowego miejskiego biletu jednokrotnego kasowania obowiązującego w granicach administracyjnych Miasta Opola.150,00105,00
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu stanowi 40-krotność ceny normalnego jednorazowego miejskiego biletu jednokrotnego kasowania obowiązującego w granicach administracyjnych Miasta Opola.120,0084,00
Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie środkami miejskiego transportu zbiorowego, poprzez przewożenie rzeczy wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków stanowi 20-krotność ceny normalnego jednorazowego miejskiego biletu jednokrotnego kasowania obowiązującego w granicach administracyjnych Miasta Opola.60,0042,00
Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny stanowi 150-krotność ceny normalnego jednorazowego miejskiego biletu jednokrotnego kasowania obowiązującego w granicach administracyjnych Miasta Opola.450,00315,00
Opłata manipulacyjna z tytułu ponoszonych kosztów i czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej stanowi 4-krotność ceny normalnego jednorazowego miejskiego biletu jednokrotnego kasowania obowiązującego w granicach Miasta Opola.12,00

 

Translate »