Ulgi biletowe

Uchwała nr VIII/110/15 Rady Miasta Opole w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola.

Uchwała nr VIII/112/15 Rady Miasta Opole w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z biletów ulgowych lub bezpłatnych przejazdów są polskie dokumenty urzędowe.

Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola

Ulga ustawowa 100%Wymagane dokumenty
posłowie i senatorowie.legitymacja poselska lub senatorska
inwalidzi wojenni i wojskowi oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoksiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej
przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym lub niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub znacznego stopnia niepełnosprawnościksiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej, którym towarzyszy przewodnik
Ulga gminna 100%Wymagane dokumenty
dzieci do lat 4,dokument stwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oświadczenie towarzyszącego opiekuna,
osoby niepełnosprawne zaliczone do I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności i towarzyszący im przewodnicy lub opiekunowie,ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
osoby niewidome, ociemniałe, głuche i głuchonieme zaliczone do II grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy, z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu stanu narządu wzroku, słuchu lub mowy oraz towarzyszący im przewodnicy lub opiekunowie.ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy, lub zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub słuchu (symbol niepełnosprawności: 04 O, 03 L, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoby korzystające z uprawnień na podstawie dokumentu bez zdjęcia, winny posiadać przy sobie inny dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość,
dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do dnia rozpoczęcia nauki zgodnie z Ustawą o systemie oświaty wraz z towarzyszącym im opiekunem; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do dziennych ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków terapii zajęciowej i z powrotem, ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o niepełnosprawności wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz skierowanie do ośrodka określające termin i miejsce planowanych zajęć rehabilitacyjnych lub terapeutycznych
osoby niepełnosprawne nie wymienione w punktach 2 - 4 uczęszczające do dziennych ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków terapii zajęciowej; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do ośrodka i z powrotem,ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, lub zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz skierowanie do ośrodka, określające termin i miejsce planowanych zajęć rehabilitacyjnych lub terapeutycznych. Osoby korzystające z uprawnień na podstawie dokumentu bez zdjęcia, winny posiadać przy sobie inny dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość,
dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niedostosowana społecznie objęta kształceniem specjalnym na podstawie Ustawy o systemie oświaty wraz z towarzyszącym im opiekunem; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do miejsca kształcenia, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem,dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby oraz jej uprawnienia:
a) przy przejazdach do miejsca kształcenia aktualna legitymacja szkolna lub przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych wydana przez placówkę oświatową według wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra lub ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, lub zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
b) przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej wraz z dokumentem, o którym mowa w ppkt a), wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej,
osoby, które ukończyły 70 lat,dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość,
osoby, którym nadano tytuły: „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” lub „Honorowy Obywatel Miasta Opola”,legitymacja wydana przez przewodniczącego Rady Miasta Opola,
umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej.legitymacja służbowa lub książeczka wojskowa.
osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym kategorii B i posiadające w trakcie przejazdu dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego są właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym, korzystający z przejazdów w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj.; 22 września każdego roku. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę,prawo jazdy okazane łącznie z dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym z ważnym badaniem technicznym,
osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym kategorii B i posiadające w trakcie przejazdu dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego są właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym, korzystający z przejazdów w każdy piątek tygodnia w godzinach: 6:00 – 18:00, z wyłączeniem dni, w których przypada on na dzień wolny od pracy określony ustawowo. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę,prawo jazdy okazane łącznie z dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym z ważnym badaniem technicznym.

Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola

Ulga ustawowa 50%Wymagane dokumenty
studenci (studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie)legitymacja studencka, której wzór określa rozporządzenie właściwego ministra,
kombatancizaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień,
weterani poszkodowanilegitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta – rencisty, lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień, wydanym przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe
Ulga gminnaWymagane dokumenty
dzieci od 4 roku życia aż do dnia rozpoczęcia nauki w szkole podstawowejdokument potwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oświadczenie towarzyszącego opiekuna,
dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,aktualna legitymacja szkolna lub przedszkolna wydana przez placówkę oświatową według wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra,
emeryci i renciści,dowód osobisty emeryta/rencisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z imienną legitymacją potwierdzającą status emeryta/rencisty lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień, wydanym przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe,
uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia.legitymacja doktoranta, której wzór określa rozporządzenie właściwego ministra

Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola

Ulga ustawowa 100%Wymagane dokumenty
posłowie i senatorowielegitymacja poselska lub senatorska.
inwalidzi wojenni i wojskowi oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoksiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej.
przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym lub niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub znacznego stopnia niepełnosprawnościksiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej, którym towarzyszy przewodnik

Osoby uprawnione do korzystania z ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola

Ulga ustawowa 50%Wymagane dokumenty
studenci (studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie)legitymacja studencka, której wzór określa rozporządzenie właściwego ministra
kombatancilegitymacja lub zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień.
weterani poszkodowanilegitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta - rencisty lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień, wydanym przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe

Osoby korzystające z uprawnień podczas przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola

UprawnienieWymagane dokumenty
dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życiaaktualna legitymacja szkolna lub przedszkolna wydana przez placówkę oświatową według wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra,
osoby, które ukończyły 70 lat,dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość,
osoby niepełnosprawne zaliczone do I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawnościważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
dzieci do lat 6dokumentem stwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, aktualna legitymacja przedszkolna lub szkolna wydana przez placówkę oświatową według wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra, a w przypadku ich braku oświadczenie towarzyszącego dziecku opiekuna
emeryci i renciści (wyłącznie bilety okresowe wewnątrzstrefowe)dowód osobisty emeryta/rencisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z imienną legitymacją potwierdzającą status emeryta/rencisty lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień, wydanym przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe,
osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym kategorii B i posiadające w trakcie przejazdu dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego są właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym, korzystający z przejazdów w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj.; 22 września każdego roku. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę,prawo jazdy okazane łącznie z dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym z ważnym badaniem technicznym,
osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym kategorii B i posiadające w trakcie przejazdu dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego są właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym, korzystający z przejazdów w każdy piątek tygodnia w godzinach: 6:00 – 18:00, z wyłączeniem dni, w których przypada on na dzień wolny od pracy określony ustawowo. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę,prawo jazdy okazane łącznie z dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym z ważnym badaniem technicznym,
Translate »