Ulgi biletowe

Uchwała nr XXI/209/07 Rady Miasta Opole w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego  transportu zbiorowego.

Ulga ustawowa 100%Wymagane dokumenty
Posłowie i senatorowie.Legitymacja poselska lub senatorska.
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoKsiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej.
Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym lub niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub znacznego stopnia niepełnosprawnościKsiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej, którym towarzyszy przewodnik

Ulga gminna 100%Wymagane dokumenty
1Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidzkiej
( patrz Informacje dodatkowe 1.), całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i towarzyszący przewodnik.Wypis z orzeczenia właściwej komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidzkiej, wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (rzeczoznawcy KRUS) stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, wypis z orzeczenia właściwego organu stwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności, zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do
I grupy inwalidzkiej bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji lub też legitymacje: rencisty wojskowego, Polskiego Związku Niewidomych, Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ, zawierające adnotacje o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności.
2Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niedostosowana społecznie objęta kształceniem specjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty, niepełnosprawne dzieci sześcioletnie obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne oraz towarzyszący opiekun; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do miejsca kształcenia specjalnego i miejsca odbywania przygotowania przedszkolnego, jak również do ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem.Dokument potwierdzający tożsamość osoby oraz jej uprawnienia:

• dla osób uczęszczających do szkoły lub odbywających roczne przygotowanie przedszkolne: legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych albo legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w kolejnym podpunkcie,

• dla nieuczęszczających do szkoły: legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ, duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wzór MZ/L-1b), wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidów albo całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji lub też całkowitą albo częściową niezdolność do pracy.

• Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej wraz z dokumentem, o którym mowa w dwóch wyżej wymienionych podpunktach, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjno - terapeutycznych albo pobytu ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej,
3Dzieci do lat 4.Dokument potwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oswiadczenie towarzyszącego mu opiekuna.
4Osoby, którym nadano tytuły; „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” lub „Honorowy Obywatel Miasta Opola” (tytuły nadane po 28.05.1991 r.)Legitymacja wydana przez Przewodniczącego Rady Miasta Opola
5Osoby, które ukończyły 70 lat.Dokument potwierdzający wiek i tożsamość.
6Osoby niewidome, ociemniałe, głuche i głuchonieme z II grupą inwalidzką oraz towarzyszący im przewodnicy lub opiekunowie.Wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, legitymacje: Polskiego Związku Niewidomych, Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Głuchych lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ, stwierdzające inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku lub słuchu.
7Osoby niepełnosprawne nie wymienione w drugiej rubryce tabeli, uczęszczające do dziennych ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków terapii zajęciowej; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do ośrodka i z powrotem.Wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający niepełnosprawność wraz ze skierowaniem do ośrodka.
8Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej.Legitymacja służbowa lub książeczka wojskowa.

 

Uprawnieni do ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Ulga ustawowa 50%Wymagane dokumenty
Studenci (studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie)Ważna legitymacja studencka wydana przez uczelnię wyższą mającą siedzibę na terytorium "Rzeczypospolitej Polskiej".
KombatanciZaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień.
Weterani poszkodowaniLegitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta - rencisty

 

Uprawnieni do ulgowych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

Ulga gminna Wymagane dokumenty
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do dnia rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.Dokument stwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oświadczenie jego opiekuna.
Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkól podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.Aktualna legitymacja szkolna lub przedszkolna.
Emeryci i renciści.Dowód osobisty emeryta lub rencisty albo inny dokument tożsamości ze zdjęciem wraz z imienną legitymacją potwierdzającą status emeryta - rencisty lub inny dokument potwierdzający nabycie uprawnień (np. decyzja o przyznaniu świadczenia).

 

Uprawnienia do ulg biletowych na przejazdy autobusami wybiegającymi poza granice administracyjne miasta Opola.

Uprawnieni do bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

Ulga ustawowa 100%Wymagane dokumenty
Posłowie i senatorowie.Legitymacja poselska lub senatorska.
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoKsiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej.
Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym lub niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub znacznego stopnia niepełnosprawnościKsiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej, którym towarzyszy przewodnik

 

Uprawnieni do ulgowych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

Ulga ustawowa 50%Wymagane dokumenty
Studenci (studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie)Ważna legitymacja studencka wydana przez uczelnię wyższą mającą siedzibę na terytorium "Rzeczypospolitej Polskiej".
KombatanciLegitymacja lub zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień.
Weterani poszkodowaniLegitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta - rencisty