Ulgi biletowe

Uchwała nr XXI/209/07 Rady Miasta Opole w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego  transportu zbiorowego.

Ulga ustawowa 100%Wymagane dokumenty
Posłowie i senatorowie.Legitymacja poselska lub senatorska.
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoKsiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej.
Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym lub niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub znacznego stopnia niepełnosprawnościKsiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej, którym towarzyszy przewodnik

Ulga gminna 100%Wymagane dokumenty
1Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidzkiej
( patrz Informacje dodatkowe 1.), całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i towarzyszący przewodnik.Wypis z orzeczenia właściwej komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidzkiej, wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (rzeczoznawcy KRUS) stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, wypis z orzeczenia właściwego organu stwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności, zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do
I grupy inwalidzkiej bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji lub też legitymacje: rencisty wojskowego, Polskiego Związku Niewidomych, Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ, zawierające adnotacje o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności.
2Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niedostosowana społecznie objęta kształceniem specjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty, niepełnosprawne dzieci sześcioletnie obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne oraz towarzyszący opiekun; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do miejsca kształcenia specjalnego i miejsca odbywania przygotowania przedszkolnego, jak również do ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem.Dokument potwierdzający tożsamość osoby oraz jej uprawnienia:

• dla osób uczęszczających do szkoły lub odbywających roczne przygotowanie przedszkolne: legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych albo legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w kolejnym podpunkcie,

• dla nieuczęszczających do szkoły: legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ, duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wzór MZ/L-1b), wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidów albo całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji lub też całkowitą albo częściową niezdolność do pracy.

• Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej wraz z dokumentem, o którym mowa w dwóch wyżej wymienionych podpunktach, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjno - terapeutycznych albo pobytu ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej,
3Dzieci do lat 4.Dokument potwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oswiadczenie towarzyszącego mu opiekuna.
4Osoby, którym nadano tytuły; „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” lub „Honorowy Obywatel Miasta Opola” (tytuły nadane po 28.05.1991 r.)Legitymacja wydana przez Przewodniczącego Rady Miasta Opola
5Osoby, które ukończyły 70 lat.Dokument potwierdzający wiek i tożsamość.
6Osoby niewidome, ociemniałe, głuche i głuchonieme z II grupą inwalidzką oraz towarzyszący im przewodnicy lub opiekunowie.Wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, legitymacje: Polskiego Związku Niewidomych, Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Głuchych lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ, stwierdzające inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku lub słuchu.
7Osoby niepełnosprawne nie wymienione w drugiej rubryce tabeli, uczęszczające do dziennych ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków terapii zajęciowej; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do ośrodka i z powrotem.Wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający niepełnosprawność wraz ze skierowaniem do ośrodka.
8Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej.Legitymacja służbowa lub książeczka wojskowa.

 

Uprawnieni do ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Ulga ustawowa 50%Wymagane dokumenty
Studenci (studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie)Ważna legitymacja studencka wydana przez uczelnię wyższą mającą siedzibę na terytorium "Rzeczypospolitej Polskiej".
KombatanciZaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień.
Weterani poszkodowaniLegitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta - rencisty

 

Uprawnieni do ulgowych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

Ulga gminna Wymagane dokumenty
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do dnia rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.Dokument stwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oświadczenie jego opiekuna.
Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkól podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.Aktualna legitymacja szkolna lub przedszkolna.
Emeryci i renciści.Dowód osobisty emeryta lub rencisty albo inny dokument tożsamości ze zdjęciem wraz z imienną legitymacją potwierdzającą status emeryta - rencisty lub inny dokument potwierdzający nabycie uprawnień (np. decyzja o przyznaniu świadczenia).
Uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia. legitymacja doktoranta której wzór określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2013. poz. 1581)

 

Uprawnienia do ulg biletowych na przejazdy autobusami wybiegającymi poza granice administracyjne miasta Opola.

Uprawnieni do bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

Ulga ustawowa 100%Wymagane dokumenty
Posłowie i senatorowie.Legitymacja poselska lub senatorska.
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoKsiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej.
Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym lub niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub znacznego stopnia niepełnosprawnościKsiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej, którym towarzyszy przewodnik

 

Uprawnieni do ulgowych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

Ulga ustawowa 50%Wymagane dokumenty
Studenci (studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie)Ważna legitymacja studencka wydana przez uczelnię wyższą mającą siedzibę na terytorium "Rzeczypospolitej Polskiej".
KombatanciLegitymacja lub zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień.
Weterani poszkodowaniLegitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta - rencisty