Cennik biletów

UCHWAŁA NR VII/74/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r.w sprawie cen za usługi przewozowe w Opolu.

UCHWAŁA NR XXXVII/575/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013r.w sprawie cen za usługi przewozowe poza granice miasta Opola.

UCHWAŁA NR LXII/932/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego.

UCHWAŁA NR LXII/933/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr VII/74/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego.

UCHWAŁA NR LXII/934/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/575/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola.

W środkach transportu MZK Sp. z o. o. w Opolu obowiązują bilety z nadrukiem “MZK Sp. z o.o. w Opolu”.

DARMOWE PIĄTKI!
Osoby posiadające prawo jazdy kategorii B
mają prawo do
bezpłatnych przejazdów w każdy piątek w godz.
6:00 -18:00

(z wyłączeniem tych, które przypadają w dzień wolny od pracy określony ustawowo).

Warunek: posiadanie przy sobie w trakcie przejazdu dowodu rejestracyjnego wraz z ważnym badaniem technicznym samochodu osobowego, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę.

Pierwszy darmowy piątek przypada na 08.05.2015


Cennik opłat za usługi przewozowe środkami transportu MZK Sp. z o.o. w Opolu   w granicach administracyjnych Opola:

Rodzaj biletuCenaUlga ustawowa Ulga  
gminna
Bilety jednorazowe

Jednorazowy uprawniający do przejazdu jednej osoby w jedną stronę na liniach autobusowych dziennych w granicach administracyjnych Opola.

2,60

1,30

1,60

Jednorazowy sprzedawany z kasy fiskalnej przez kierowcę w autobusie uprawniający do przejazdu jednej osoby w jedną stronę na liniach autobusowych dziennych w granicach admini- stracyjnych Opola.

3,00

1,50

1,80

Jednorazowy przesiadkowy dwukrotnego kasowania uprawniający jedną osobę do przejazdu z przesiadką pod warunkiem dokonania drugiego kasowania przed upływem jednej godziny od kasowania pierwszego, na liniach komunikacyjnych dziennych w granicach administracyjnych Opola.

3,30

1,65

1,95

Sieciowy jednokrotnego kasowania, uprawniający jedną osobę do dowolnej liczby przejazdów w ciągu dnia, na liniach komuni- kacyjnych dziennych w granicach admini-stracyjnych Opola.

8,00

4,00

4,90

Jednorazowy nocny uprawniający do przejazdu jednej osoby w jedną stronę na linii komunikacyjnej nocnej w granicach administracyjnych Opola. Bilet sprzedawany wyłącznie z kasy fiskalnej przez kierowcę w autobusie.

3,60

1,80

-

Jednorazowy nocny uprawniający młodzież szkół ponadgimnazjalnych , nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, do przejazdu jednej osoby w jedną stronę na linii komunikacyjnej nocnej w granicach administracyjnych Opola. Bilet sprzedawany wyłącznie z kasy fiskalnej przez kierowcę w autobusie.

1,80


Bilety okresowe CenaUlga ustawowaUlga  
gminna
Miesięczny na okaziciela uprawniający jedną osobę do niekontrolowanej liczby przejazdów wszystkie dni miesiąca na dowolnych liniach komunikacyjnych granicach administracyjnych Opola, z wyłączeniem linii nocnej.126,5063,25 75,90
Dekadowy na okaziciela uprawniający jedną osobę do niekontrolowanej liczby przejazdów we wszystkie dni dekady na dowolnych liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Opola, z wyłączeniem linii nocnej.44,0022,0026,40
Miesięczny imienny uprawniający jedną osobę do niekontrolowanej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na dowolnych liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Opola, z wyłączeniem linii nocnej. Bilet ważny tylko z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika.88,0044,0052,80
Miesięczny imienny trasowany uprawniający jedną osobę do niekontrolowanej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na wybranych liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Opola, z wyłączeniem linii nocnej, obejmujący co najwyżej dwie linie komunikacyjne:
-na jedną linię.63,8031,9038,30
-na dwie linie.77,0038,5046,20

Bilet ważny tylko z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika
Inne opłaty
Opłata dodatkowa za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu.

150,00

Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.

100,00

Ustala się opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt pojazdami MZK Sp. z o.o. w Opolu, poprzez przewożenie rzeczy wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków.

60,00

Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny.

450,00

Opłata manipulacyjna przysługująca przewoźnikowi.

12,00

W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia powstania obowiązku jej zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.

 

Cennik opłat za usługi przewozowe środkami transportu MZK Sp. z o.o. w Opolu na liniach autobusowych wybiegających poza granice administracyjne Opola

Rodzaj biletuCenaUlga ustawowa
Bilety jednorazowe
Jednorazowy normalny uprawniający do przejazdu jednej osoby w jedną stronę środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach wybiegających poza granice administracyjne Opola.3,501,75
Jednorazowy uprawniający do przejazdu w jedną stronę środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach wybiegających poza granice administracyjne Opola, dziecko do lat 6, posiadające dokument stwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oświadczenie jego opiekuna.1,75-
Jednorazowy uprawniający do przejazdu w jedną stronę środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach wybiegających poza granice administracyjne Opola, inwalidę, posiadającego dokument stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osobę posiadającą dokument stwierdzający zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności.1,75-
Jednorazowy uprawniający do przejazdu w jedną stronę środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach wybiegających poza granice administracyjne Opola, osobę, która ukończyła 70 rok życia, posiadającą dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość.1,75-
Jednorazowy normalny sprzedawany z kasy fiskalnej przez kierowcę w autobusie uprawniający do przejazdu jedną osobę w jedną stronę środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach wybiegających poza granice administracyjne Opola. 3,701,85
Jednorazowy sprzedawany z kasy fiskalnej przez kierowcę w autobusie uprawniający do przejazdu w jedną stronę środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach wybiegających poza granice administracyjne Opola, dziecko do lat 6, posiadające dokument stwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oświadczenie jego opiekuna. 1,85-
Jednorazowy sprzedawany z kasy fiskalnej przez kierowcę w autobusie uprawniający do przejazdu w jedną stronę środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach wybiegających poza granice administracyjne Opola, inwalidę, posiadającego dokument stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osobę posiadającą dokument stwierdzający zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności.1,85-
Jednorazowy sprzedawany z kasy fiskalnej przez kierowcę w autobusie uprawniający do przejazdu w jedną stronę środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach wybiegających poza granice administracyjne Opola, osobę, która ukończyła 70 rok życia, posiadającą dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość.1,85-
Jednorazowy wewnątrzstrefowy sprzedawany z kasy fiskalnej przez kierowcę w autobusie uprawniający do przejazdu jedną osobę w jedną stronę środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach wybiegających poza granice administracyjne Opola wewnątrz strefy pozamiejskiej.* *2,001,00
Jednorazowy wewnątrzstrefowy sprzedawany z kasy fiskalnej przez kierowcę w autobusie uprawniający do przejazdu w jedną stronę środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach wybiegających poza granice administracyjne Opola wewnątrz strefy pozamiejskiej, dziecko do lat 6, posiadające dokument stwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oświadczenie jego opiekuna. * *1,00-
* * Przejazd na podstawie biletów wewnątrzstrefowych odbywa się w obszarze pomiędzy przystankami usytuowanymi poza granicami administracyjnymi miasta. Sprzedaż tych biletów odbywa się wyłącznie na w/w przystankach.

 

Bilety miesięczne okresowe pozamiejskie Cena Ulga
ustawowa
Miesięczny okresowy imienny, uprawniający jedną osobę do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na liniach autobusowych wybiegających poza granice administracyjne Opola, z wyłączeniem linii nocnej.* 120,0060,00
Miesięczny okresowy imienny szkolny uprawniający dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, posiadających aktualną legitymację szkolną, do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na liniach autobusowych wybiegających poza granice administracyjne Opola z wyłączeniem linii nocnej. *72,00
Miesięczny okresowy imienny trasowany uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na wybranych liniach autobusowych wybiegających poza granice administracyjne Opola z wyłączeniem linii nocnej:
- na dwie linie.*116,0058,00
- na jedną linie.*
100,0050,00
Miesięczny okresowy imienny trasowany szkolny uprawniający dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, posiadających aktualną legitymację szkolną, do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na wybranych liniach autobusowych wybiegających poza granice administracyjne Opola z wyłączeniem linii nocnej:
- na dwie linie.*70,00
- na jedną linie.*
58,50
Miesięczny okresowy imienny - aglomeracyjny wewnątrzstrefowy uprawniający jedną osobę do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na liniach autobusowych wewnątrz strefy pozamiejskiej.**

58,0029,00
Miesięczny okresowy imienny - aglomeracyjny wewnątrzstrefowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na liniach autobusowych wewnątrz strefy pozamiejskiej dziecko do lat 6, posiadające dokument stwierdzający wiek dziecka, w szczególności paszport, legitymacja przedszkolna, zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydane przez dyrektora przedszkola lub szkoły, legitymacja szkolna, a w przypadku jej braku oświadczenie towarzyszącego mu opiekuna.**36,00
Miesięczny okresowy imienny - aglomeracyjny wewnątrzstrefowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na liniach autobusowych wewnątrz strefy pozamiejskiej dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, posiadających aktualną legitymację szkolną.**36,00
Miesięczny okresowy imienny - aglomeracyjny wewnątrzstrefowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na liniach autobusowych wewnątrz strefy pozamiejskiej emeryta lub rencistę posiadającego dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem wraz z imienną legitymacją lub innym dokumentem potwierdzającym status emeryta lub rencisty.**

36,00
* - dowolna liczba przejazdów w strefie miejskiej jak i pozamiejskiej ( z przejazdem między strefami).
** - dowolna liczba przejazdów w strefie pozamiejskiej ( z przejazdem między gminami). Przejazd na podstawie biletów wewnątrzstrefowych odbywa się w obszarze pomiędzy przystankami usytuowanymi poza granicami administracyjnymi miasta.

 

 

Inne opłaty
Opłata dodatkowa za przejazd w strefie pozamiejskiej bez odpowiedniego dokumentu przewozowego.150,00
Opłata dodatkowa za przejazd w strefie pozamiejskiej bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.100,00
Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt pojazdami MZK Sp. z o.o. w Opolu, poprzez przewożenie rzeczy wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków w strefie pozamiejskiej.60,00
Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu w strefie pozamiejskiej bez uzasadnionej przyczyny.450,00
Opłata manipulacyjna przysługująca przewoźnikowi z tytułu ponoszonych przez przewoźnika kosztów czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej.12,00
W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia powstania obowiązku jej zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.

Bilety okresowe są ważne tylko z legitymacją imienną wydaną przez MZK Sp. z o.o. w Opolu.